Page:Sibu Congkan1916-蕭統-六臣註文選-30-23.djvu/44

此页尚未校对


豫章四道也樓船至㑹稽五道也尚書成王曰元惡大憝翰曰期命謂權命盡之期至也丞相曹公也元大憝惡也梟

夷謂誅滅也至於枝附葉從皆非詔書所特禽疾善曰揚雄

覈靈賦曰枝附葉從表立景隨 銑曰枝附葉從謂呉諸將校隊親黨也特獨禽獲疾患也言將帥親黨皆非詔書所獨

獲而患之故毎破滅彊敵未甞不務在先降後誅拔

將取才各盡其用是以立功之士莫不翹足引

領望風響應善曰新序趙良謂啇君曰君亡可翹足而待也左氏傳穆叔謂晉侯曰引領西望曰

庶幾乎尚書曰惟影響孔安國曰若影之隨形響之應聲向曰言我以降為先以誅戮為後也拔將取才謂有文武才

皆濟用之也翹舉也言立功之士舉足引望我皇風化如響之應聲而來也昔袁術僣逆王

誅將加則廬江太守劉勲先舉其郡還歸國家

善曰魏志曰建安四年袁術敗於陳術病死廬江太守劉動率衆降封為列侯 濟曰同善注吕布作亂