Page:Sibu Congkan1917-蕭統-六臣註文選-30-24.djvu/98

此页尚未校对


者之所好也列仙傳曰王子喬好吹笙道人浮丘公接以上嵩山又曰赤松子者神農時雨師也至崑崙山上常止西王

母石室中 翰曰言我化理天下人歸大道壽考無疆永永萬年何必謝於彭祖七百之壽喬松千年之仙絶於俗離於

人世哉言不足尚也詩曰濟濟多士文王以寧蓋信乎其以

寧也向曰濟濟盛貌多士衆賢也寧安也言此衆賢文王得之以安今信此言可以安也

   趙充國頌善曰漢書曰成帝時西羌嘗有警上思將帥之臣追美充國乃召黄門郎

    揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)雄即充國圗𦘕而頌之

    揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)子雲

明靈惟宣戎有先零先零猖狂侵漢西疆

漢書曰諸羌先零豪然先零羌别號漢書宣紀曰元鳳元年西羌反 翰曰聖明神靈惟我宣帝也能廣大其徳奄有諸

羌而猖狂背叛侵於西疆也戎大也先零羌名也漢命虎臣惟後將軍整我