Page:Sibu Congkan1918-蕭統-六臣註文選-30-25.djvu/41

此页尚未校对


     蔡邕注

臣固言永平十七年臣與賈逵傅毅杜矩展郤

五臣本作郤字萌等召詣雲龍門善曰范曄後漢書曰賈逵字景伯爲侍中七略曰尚

書郎北海展隆然七略之作雖在哀平之際展隆壽或至永平之中 翰曰謂帝召固等六人詣此門小黄

門趙宣向曰小黄門宦者持秦始皇帝本紀問臣等曰太

史遷下賛語中寧有非邪銑曰天子令問固等云太史司馬遷賛始皇語中何

處有非也寜猶何也五臣本有等字五臣本有曰字此賛賈誼過秦篇向曰司馬

遷秦始皇賛中全述賈誼此篇以明秦事五臣作言向使子嬰有庸主之才

僅得中佐翰曰僅劣也言若劣得中庸之人以爲輔佐秦亦未滅謂是時無賢佐秦之社

稷未冝絶也此言非是翰曰固對此賛以過秦篇爲非是也即召臣入