Page:Sibu Congkan1921-蕭統-六臣註文選-30-28.djvu/124

此页尚未校对


   王仲宣誄一首并序

    曹子建濟曰誄者累也言人死後累其徳行也

建安二十二年正月二十四日戊申魏故侍中

關内侯王君卒嗚呼哀哉皇穹神察喆人是恃

如何靈祇殱我𠮷士善曰毛詩曰彼蒼者天殱我良人 良曰穹天也皇天之神不察視

我明喆之人乎何天神地祇而殱滅之𠮷謂善也誰謂不痛善本作庸字早丗即SKchar

誰謂不傷華繁中零善曰范曄後漢書桓帝詔曰少遭不造先帝早丗又曰史記華陽夫

人姉説夫人曰不以繁華時樹本 翰曰傷亦痛也零落也言痛其早死也存亡分流夭遂同

善曰荘子曰雖有壽夭相去幾何又曰聖也者遂於命也 銑曰夭少死遂終也言存亡雖且殊途夭與壽終同期

於死朝聞夕没先民所思善曰論語曰朝聞道夕死可也毛詩曰先民有作