Page:Sibu Congkan1922-蕭統-六臣註文選-30-29.djvu/45

此页尚未校对


曰常之母有魚菽之祭祭用魚豆示儉也菽豆也織絇緯蕭以充糧粒之

善曰穀梁傳曰寗喜出奔𣈆織絇邯鄲終身不言衞鄭玄儀禮注曰絇狀如刀衣履頭也音劬莊子曰河上有家貧

恃緯蕭而食者司馬彪曰蕭蒿也織蒿爲薄 翰曰衛侯之弟專織絇於邯鄲終身不言衛事緯織也絇履也餘同善注

好異書性樂酒德善曰劉劭集有酒德頌也簡棄煩促五臣本作禮字

就成省曠善曰張茂先荅何劭詩曰恬曠苦不足煩促毎有餘殆所謂國爵屏

貴家人忘貧者歟善曰莊子曰夫孝悌仁義忠信貞廉此皆自勉以役其德者也不足多也

故曰至貴國爵屏焉至富國財屏焉是以道不渝郭象曰屏者除弃之謂也夫貴在其身猶忘之况國爵乎斯貴之至也莊子

曰故聖人其窮也使家人忘貧其逹也使王公忘爵禄而化卑郭象曰淡然無欲家人不識貧可苦 濟同善注

詔徴著作郎稱疾不到春秋(⿱艹石)元嘉四年

日卒于尋陽縣之某里近識悲悼逺士傷情⿱冝八 -- 𡨋