Page:Sibu Congkan1923-蕭統-六臣註文選-30-30.djvu/141

此页尚未校对


瘳彌四旬而成災善曰毛詩曰宅是鎬京荅賔戯曰周望兆勲於渭濵尚書曰既克商二年

王有疾弗豫公乃告大王王季文王公歸王翌日乃廖孔安國曰翌日明日也廖差也 向曰踰過也鎬京長安也不豫

謂有疾也渭濵亦長安城也疑謂病甚也言伐劉備過長安乃得病却至長安城而病甚重也 銑曰翌明也成災謂疾

甚重也言遇疾之時冀明日乃瘳何至四十日而甚重也彌甚也詠歸塗以反旆登崤

澠而朅善曰魏志曰建安二十四年十月還洛陽東京賦曰乃反旆而迴復漢書王莽冊命王寄

曰崤澠之險東向鄭衛新序大臣曰洛陽西有崤澠思𤣥賦曰迴志朅來從𤣥謀 濟曰言疾病既甚言尋歸塗以反旆

也崤澠二山名朅來言歸去來也旆旗之屬也次洛汭而大漸指六軍曰念

善曰魏志曰建安二十五年正月至洛陽庚子王崩尚書曰東至於洛汭尚書曰疾大漸惟幾病日臻既彌留尚書

曰帝念哉 翰曰次至也洛汭東都也大漸謂病重將死也念哉戒令也臨終留顧六軍之士戒誓無有二心也

君王之赫奕寔終古之所難善曰楚辭曰長無絶兮終古 向曰伊惟也赫