Page:Sibu Congkan1923-蕭統-六臣註文選-30-30.djvu/59

此页尚未校对


侮欺禦止也累藩咸受其弊歴政所不能裁善曰賈逵國語注曰

裁制也 濟曰藩國也歴任為政於此者亦不能裁制也加以戎羯窺窬伺我

邊隙善曰朱鳯晉書曰前後徙河北諸郡縣居山間謂之羯胡劉琨勸進表曰狡冦窺窬伺國瑕隙 翰曰戎

羯並夷狄名也窺窬覘也伺我邊隙謂伺𠉀其邊疆也此謂後魏元氏時都洛陽也北風未起馬

首便以南向塞草未衰嚴城於焉早閉善曰魏志臧洪

荅陳琳書曰秋風揚塵伯珪馬首南向李陵與蘇武書曰涼秋九月塞外草衰抱朴子鮑生曰人君恐姦舋之不虞故嚴

城以備之戰國䇿子楚謂秦王曰臣恐邊境早閉晩開也 向曰並謂秋時備守邊疆永明八載

疆埸大駭善曰呉均齊春秋曰永明八年匈奴冦朐山左氏傳沈尹戍曰吴新有疆埸之駭國語曰晉師

大駭揚雄集上書曰𠉀騎至甘泉京師大駭 銑曰永明武帝年號疆埸界也駭驚也言羣賊所驚亂也天子

乃心北眷聴朝不怡善曰司馬遷書曰主上食不甘味聴朝不怡 良曰怡恱也