Page:Sibu Congkan1923-蕭統-六臣註文選-30-30.djvu/81

此页尚未校对


長夜善曰廣雅曰首向也漢書音義如淳曰塋冡田也禮記曰孔悝鼎銘曰即宫于宗周李陵詩曰嚴父潜長

夜慈母去中堂 向曰東首謂向東葬也即就也宫居也長夜謂墓中也逝川無待黄金難

善曰論語子在川上曰逝者如斯史記少君言上曰祠竈則致物而丹砂可為黄金黄金成以為飲食器則益夀

銑曰待猶停也黄金難可化為神丹以致神仙長生也言逝者如川不停又不能化金以為長生故至死也鐘石

徒刋芳猷永謝善曰吴越春秋樂師謂越王曰君王徳可以刻之金石王逸楚辭注曰謝去也

翰曰百官有徳者刻之於石言巳死矣徒為之也永長謝去也鐘即金也刋刻也

  墓誌善曰吴均齊春秋王儉曰石誌不出禮典起宋元嘉顔延之為王琳石誌

   劉先生夫人墓誌一首善曰蕭子顯齊書曰太祖為劉瓛取王氏

     女瓛卒天監元年下詔為瓛立碑號曰貞簡先生王僧孺劉氏譜曰瓛取王法施女也

     向曰瓛平生與其妻道義相得終身不改志也