Page:Sibu Congkan1956-郭茂倩-樂府詩集-16-03.djvu/125

此页尚未校对


  舒和     何 鸞

樂奏云闋禮章載䖍禋宗于地昭假于天惟馨薦矣既

醉歆焉神之降福永永萬年

  凱安     蔣 挺

維嵗之吉維辰之良聖君紱冕肅事壇塲大禮巳備大

樂斯張神其醉止降福無疆

  順和     源光裕

方丘既膳嘉饗載謐齋敬畢誠陶匏貴質秀畢豐薦芳

一作俎盈實永永福流其昇如曰

  唐禪社𩠐樂章

   唐書樂志曰玄宗開元十三年禪社𩠐山