Page:Sibu Congkan1956-郭茂倩-樂府詩集-16-03.djvu/72

此页尚未校对


  亞獻

三靈降饗三后配神䖍敷藻奠敬展郊禋

  舒和

已陳粢盛敷嚴祀㪅奏笙鏞協雅聲琁圖寶曆欣寜謐

晏俗淳風樂太平

  凱安

堂堂聖祖興赫赫昌基泰戎車盟津偃玉帛塗山㑹舜

日啓祥暉堯雲卷征斾風猷被有截聲教覃無外

  唐祀圜丘樂章

   唐書樂志曰開元十一年玄宗祀昊天於

   圜丘降神用豫和六變詞同皇帝行用太