Page:Sibu Congkan1961-郭茂倩-樂府詩集-16-08.djvu/104

此页尚未校对


   侍御史永元十五年還為洛陽令政平訟

   理發擿姦伏京師稱歎以為有神算元興

   元年病卒百姓咨嗟男女老壯相與致奠

   醊以千數及喪西歸經弘農民庶皆設槃

   桉於路吏問其故咸言平常持米到洛為

   卒司所抄𢘆亾其半自王君在事不見侵

   枉故來報恩其政化懷物如此民思其德

   為立祠安陽亭西每食輒弦歌而薦之永

   嘉二年鄧太后詔嘉其節義而以子石為

   郎中延熹中桓帝事黄老道悉毁諸㫄祀

   唯存卓茂與渙祠焉樂府解題曰按古歌