Page:Sibu Congkan1963-郭茂倩-樂府詩集-16-10.djvu/26

此页尚未校对


樂府詩集巻第五十

    太原 郭茂倩 編次

 清商曲辭

  江南弄七首    梁武帝

   古今樂錄曰梁天監十一年冬武帝改西

   曲製江南上雲樂十四曲江南弄七曲一

   曰江南弄二曰龍笛曲三曰採蓮曲四曰

   鳳笛曲五曰採菱曲六曰遊女曲七曰朝

   雲曲又沈約作四曲一曰趙瑟曲二曰秦

   筝曲三曰陽春曲四曰朝雲曲亦謂之江

   南弄云