Page:Sibu Congkan1964-郭茂倩-樂府詩集-16-11.djvu/21

此页尚未校对


   百皆素練霓衣舞于廣庭問其曲曰霓裳

   羽衣帝曉音律因黙記其音調而還囘顧

   橋梁隨步而没朙日召樂工依其音調作

   霓裳羽衣曲一說曰開元二十九年中秋

   夜帝與術士葉法善遊月宫聴諸仙奏曲

   後數曰東西兩川馳騎奏其夕有天樂自

   西南來過東北去帝曰偶遊月宫聴仙曲

   遂以玉笛接之非天樂也曲名霓裳羽衣

   後傳於樂部樂苑曰霓裳羽衣曲開元中

   西凉府節度楊敬述進鄭愚曰𤣥宗至月

   宫聞仙樂及歸但記其半㑹敬述進婆羅