Page:Sibu Congkan1967-郭茂倩-樂府詩集-16-14.djvu/124

此页尚未校对


   女細君為公主以妻烏孫王昆莫公主至

   其國自治宮室居歲時一再與昆莫會置

   酒飮食昆莫年老言語不通公主悲乃自

   作歌

吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮

旃為牆以肉為食兮酪為漿居常土思兮心內傷願為

黃鵠兮歸故鄉

  匈奴歌

   十道志曰焉支祁連二山皆美水草匈奴

   失之乃作此歌漢書曰元狩二年春霍去

   病將萬騎出隴西討匈奴過焉支山千有