Page:Sibu Congkan1967-郭茂倩-樂府詩集-16-14.djvu/25

此页尚未校对


兩伎爭輪好結花

  千秋樂    張 祜

   唐書曰開元十七年八月癸亥玄宗以降

   誕日讌百僚於花蕚樓下百僚表請以每

   年八月五日為千秋節王公巳下獻鏡及

   承露囊天下請咸令讌樂仍著于令從之

   千秋樂葢起於此

八月平時花蕚樓萬方同樂奏千秋傾城人看長竿出

一伎初成趙解愁

  火鳳辭    李百藥

   樂苑曰火鳳羽調曲也又有眞火鳳唐會