Page:Sibu Congkan1990-呂祖謙-皇朝文鑑-40-21.djvu/12

此页尚未校对


體上之慈而哀矜于下念已之病而綏飬斯民庶

収塵露之微少荅乾坤之施

    賀元祐四年明堂禮成肆赦表

              曾  肇

侑帝饗親旣金聲而玉振赦過宥罪遂雷動以風

行歡聲逹於幅貟恊氣充乎上下竊以躬事天之

禮莫如王者之堂極嚴父之心是謂聖人之孝講

兹鉅典屬在熈朝即路寢以親祠兆于 仁祖黜

五精之並𥙊斷自 神宗光昭前聞啓迪後嗣恭

惟 皇帝陛下紹膺寳命祗遹先猷平成百度而