Page:Sibu Congkan1990-呂祖謙-皇朝文鑑-40-21.djvu/2

此頁尚未校對


皇朝文鑑巻第七十

 表

  代文潞公謝 太皇太后表

       張 耒

  免右僕射表   韓 忠彦

  謝史成受朝奉郎表  曽 肇

  陳州謝上表   曽 肇

  賀元祐四年明堂表  曽 肇

  南京謝上表   曽 肇

  徐州謝上表   曽 肇