Page:Sibu Congkan1991-呂祖謙-皇朝文鑑-40-22.djvu/108

此页尚未校对


節度副記室事紹鼎卒其子太尉常山王景崇襲

有父鎮益尊禮庶子奏授節度掌書記時巢賊犯

闕僖宗幸劒南景崇率定帥王處存合隣道兵入

關進討關輔以平皆庶子謀也景崇卒其子太師

鎔㓜嗣父位府事一咨于庶子以義結隣帥内尊

王室朝廷喜之故恩命累及以光啓二年八月十

四日終于鎮府立義坊之私第年七十有五庶子

曾祖諱朏沂州司户參軍祖諱沛登州録事參軍

父諱全隱居不仕自隱居而上世葬深州博野蠡

吾鄉之北原博野今爲永寧軍庶子以龍紀元年