Page:Sibu Congkan1991-呂祖謙-皇朝文鑑-40-22.djvu/50

此页尚未校对


之數差唐侍中王珪不立私廟爲執法所糾太宗

命有司爲之營構以耻之是以唐世貴臣皆有廟

及五代蕩析士民求生有所未遑禮頺教陊廟制

遂絶 宋興夷亂蘇疲久而未講

仁宗皇帝閔群臣貴窮公相而祖禰食于寝儕於

庶人慶曆元年因郊祀赦聽文武官依舊式立家

廟令雖下有司莫之舉士大夫亦以耳目不際徃

徃不知廟之可設於家也皇祐二年天子宗祀禮

成平章事宋公奏言有司不能推述先典明諭上

仁因循顧望遂踰十載緣偷襲弊殊可嗟憫臣嘗