Page:Sibu Congkan2003-呂祖謙-皇朝文鑑-40-34.djvu/88

此页尚未校对


髙而夸為大言苟從而明之則謗將叢起故蓄之

而不發以生力古嗜學偶泥於衆好其兄又於何

為進士同年故為生一二而辯之噫古今之疑文

章之失尚有大於此者甚衆吾徒樂因循而憚改

作多謂其事之固然生苐勉而思之則所得不獨

在於碑矣

    書異        丁  謂

淳化元年許夏旱五月乙邜震雨雹大風㧞木屋

瓦悉飄人以為神龍所經雖駭而不異士同其辭

大夫曰然吁可憫也春秋書災異於其國之君膺