Page:Sibu Congkan2007-呂祖謙-皇朝文鑑-40-38.djvu/128

此页尚未校对


均兄鎡卒于隴城無子聞其有遺腹子在外公時

未仕徒步求之兩蜀間二年乃得之曰吾兄異於

人體有四乳是兒亦必然已而果然名之曰百常

以公䕃今為承議郎公少受學於鄉先生龐直温

直温之子昉卒於京師公娶其女為孫婦養其妻

子終身其學本於六經仁義口不道佛老申韓異

端之說其文清麗簡逺學者以為師法凡三入翰

林知嘉祐二年六年八年及治平二年貢舉門生

滿天下貴顯者不可勝數詔修唐書 仁宗實録

玉牒日曆類篇凡朝廷有大述作大議論未嘗不與