Page:Sibu Congkan2007-呂祖謙-皇朝文鑑-40-38.djvu/130

此页尚未校对


慮承務郎女一人嘗適左司諌吳安時復歸以卒

孫男十人祖直襄州司戸參軍祖朴長社主簿祖

野祖平假承務郎祖封右承奉郎祖耕承務郎祖淳

祖舒祖京祖恩皆不仕孫女六人曽孫女三人公

晚家于許許人愛而敬之其薨也里人皆出涕以

元祐四年八月已未葬于汝之襄城縣汝安鄉推

賢里夫人李氏祔公始以詩賦為名進士及為舘

閣侍從以文學稱雖屢諌爭及論儲嗣事朝廷信

其忠然事頗袐世亦未盡知也其後議濮安懿王

稱號守禮不回而名益重及論熈寧新法與王安