Page:Sibu Congkan2007-呂祖謙-皇朝文鑑-40-38.djvu/17

此页尚未校对


逐然後中君者喜曰吾一舉網盡之矣其後三四大

臣繼罷去天下事卒不復施為君携妻子居蘇州

買水石作滄浪亭日益讀書大㴠肆於六經而時發

其憤悶於歌詩至其所激往往驚絶又喜行草書皆

可愛故其雖短章醉墨落筆爭為人所傳天下之士

聞其名而慕見其所傳而喜往揖其貌而竦聽其論

而驚以服久與其居而不能捨以去也居數年復得湖

州長史慶曆八年十二月某日以疾卒于蘇州享年

四十有一君先娶鄭氏後娶杜氏三子長曰泌將作監

主簿次曰液曰激二女長適前進士陳紘次尚㓜初君