Page:Sibu Congkan2008-呂祖謙-皇朝文鑑-40-39.djvu/100

此页尚未校对


垂簾聴之皆母得見議遂定乾興元年拜右諌議

大夫兼侍讀學士遷給事中景靈宫副使判吏部

流内銓以易侍講崇政殿遷禮部侍郎知審官院

爲樞密副使遷刑部侍郎上䟽論張耆不可爲樞

密使由是忤 太后旨坐以笏擊其僕誤折其齒

罷留守南京大興學校以敎諸生自五代以來天

下學廢興自公始召拜御史中丞改兵部侍郎兼

祕書監資政殿學士翰林侍讀學士知天聖八年

禮部貢舉明年爲三司使復爲樞密副使未拜改

參知政事遷尚書左丞 太后謁太廟有請服衮