Page:Sibu Congkan2008-呂祖謙-皇朝文鑑-40-39.djvu/132

此页尚未校对


名叔也皆丞將作殿中或廢或興有顯惟季時丞

衛尉今為郎中論序𥘉終實來求詩刻示無窮

    曽子固神道碑銘   韓  維

公姓曽氏諱鞏字子固其先魯人後丗遷豫章因

家江南其四丗祖延鐸始為建昌軍南豐人曽祖

諱仁旺贈尚書水部貟外郎祖諱致堯尚書戸部

郎中直史館贈右諌議大夫考諱易占太常博士

贈右銀青光禄大夫其履閲行實則有國史若墓

銘在公生而警敏自㓜讀書為文卓然有大過人

嘉祐二年登進士第調太平州司法參軍歳餘