Page:Sibu Congkan2008-呂祖謙-皇朝文鑑-40-39.djvu/90

此页尚未校对


府開封縣新里鄉大邉村公娶趙氏宋國夫人後

公若干年卒子男三人長曰司封郎中雍次曰賛

善大夫冲次曰素女四人長適太子太傅韓億次

適兵部貟外郎直集賢院蘇耆次適右正言范令

孫次適龍圖閣直學士兵部郎中吕公弼公事寡

嫂謹與其弟旭相友悌尤篤任以家事一無所問

而務以儉約率勵子弟使在富貴不知為驕侈兄

子睦欲舉進士公曰吾嘗以太盛為懼其可與寒

士争進至其薨也子素猶未官遺表不求恩澤有

文集二十卷乾興元年詔配享 真宗廟廷臣脩