Page:Sibu Congkan2009-呂祖謙-皇朝文鑑-40-40.djvu/12

此页尚未校对


倨此必元昊腹心謀臣自請行者宜出其不意斬

之都市又言夏守贇庸人也平時猶不當用而況

艱難之際可爲樞宻乎議者以爲有宰相噐召還

爲開封府推官擢知諫院康定元年日食正旦公

言請罷燕徹樂雖虜使在館亦宜就賜飲食而已

執政以爲不可公曰萬一北虜行之爲朝廷羞後

使虜還者云虜中罷燕如公言 仁宗深悔之初

宰相惡聞忠言下令禁越職言事公因論日食以

謂應天變莫若通下情遂除其禁元昊冦鄜延殺

二萬人破金明擒李士斌延帥范雍鈐轄盧守懃