Page:Sibu Congkan2009-呂祖謙-皇朝文鑑-40-40.djvu/25

此页尚未校对


事皆闗白而後行禁中肅然嘉祐三年加禮部尚

書昭文館大學士監修國史公之為相守格法行

故事而附以公議無心於其間故百官任職天下

無事以所在民力困𡚁賦役不均遣使分道相視

裁減謂之寛䘏民力又㢮茶禁以通商賈省刑獄

天下便之六年丁秦國太夫人憂詔為罷春燕故

事執政遇䘮皆起復公以謂金革變禮不可用於

平世 仁宗待公而為政五遣使起之卒不從命

天下稱焉 英宗即位拜樞宻使同中書門下平

章事遷户部尚書逾年以足疾求解機務章二十