Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/114

此页尚未校对


愽通經傳至於天文律曆醫⺊之學無不臻極事母孝與人交欵曲周

宻處事詳雅而能以大節自任南渡後二十年與禮部閑閑公代掌文柄

時人號楊趙而公以後軰自處不敢當也宣宗頻歳南伐事𫝑有决不可

者論議之際時相多以避嫌不敢言公獨直言極諌以爲兩淮生靈皆陛

下赤子不能外禦北兵而取償于宋以天下爲度者不如是也是後再岀

兵時全一軍幾爲宋人所覆宣宗悔悟責主兵者曰我當何靣目見楊雲

翼耶興定末拜吏部尚書中外望其旦暮入相竟以足疾不果正大五年

八月終於翰林學士年五十九謚曰文獻天下識與不識皆哀惜之至今

評者以爲百餘年以來大夫士身備四科者惟公一人而巳子恕字誠之

弟進士今在燕中

    陽春門堤上

薄薄晴雲漏日髙雪消土脉潤如膏東風可是多才思先送輕黃到柳梢

    光林寺

煙浮霜塔閉禅𨵿今落先生杖屨閒碧水同來弄明月黃塵不解汙靑山

因縁多自成三宿物我終同付八還欲識光林全體露松花落盡嶺雲閑