Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/150

此页尚未校对


皷鍾有節人如玉臺殿無塵地布金二月來游春尚淺紅梅無數照山隂

   王防禦良臣

良臣字大用潞人承安五年進士作詩以敏捷稱又於内典有所得入翰

林與李欽叔善從軍南征欽亦預行道中酬唱甚多有詩云蕎花冉冉蜜

脾香禾穗纍纍鶻眼黃一縷晚煙吹不去爲誰看意護秋霜欽叔愛之興

定𥘉自請北行没于軍中贈孟州防禦使

    送任李二生赴舉

塵澁鰲鈎公子恨風吹馬耳謫仙愁皇天老眼成人晚今日男兒得志秋

官様文章堆筆底丗情風色候江頭主司不是冬烘物五色迷人莫浪憂

    汴堤懷古

迷仙樓觀鬱連空一日都歸鬼唾中奢則兆亡天聽邇去而不返水聲東

鎻煙弱桞愁蛾緑閣雨幽花淚臉紅緫爲錦帆歸不得至今啼鳥怨東風

    旬休飲

嫋嫋東風雪外還又催春色動谿山百年莫作千年調十曰須謀一日閑

千丈歸心詩卷裏一襟豪氣酒盃間醉鞭約住黃昏月馬首伭懸玉半環