Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/165

此页尚未校对


湧石馬蹄忌磽确樵道生枳𣗥盤盤出井底廻首悵如失長老不耐事底

事挂塵迹披雲出山椒白鳥表林𨻶

   梁太常持勝

持勝字經甫絳州人本名洵義避宣宗諱改父襄字公賛大定𥘉進士質

直尚義有古人之風仕至保大軍節度使有諌興陵田獵表傳於丗其賀

章宗即大位表云曽天子袓天子丗嫡相承舜何人子何人自強不息又

自河南府倅移華州防禦使謝上表云昔同雒尹巳陪嵩岳之呼今領華

防願効封人之祝丗亦稱之經甫泰和六年進士制䇿優等宏辭亦中選

爲人儀觀雄偉以文武志膽見稱貞祐初由太學慱士爲咸平治中宗室

承𥙿辟爲僚佐承裕死太平謀不𮜿以兵脅經甫使作文移經甫大罵不

從即日遇害時年三十六贈韓州刺史初赴官有詩云山雲欲雨花先𢡖

客路無人鳥亦悲人以爲䜟云

    海棠一首

野杏山桃委路塵芳華都屬錦城春只縁造物偏留意任使無香亦可人

粉白謾誇䊋様巧烟脂難染睡痕新沉香亭子勾欄畔消得君王比太真