Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/44

此页尚未校对


豈非夢語本真語無乃造物爲予嬉君不見莊周古逹土栩栩尚作蝴蝶

飛我生𨳩眼尚如此况在合眼夫何疑

   黃華王先生庭筠

庭筠字子端熊岳人父遵古字仲元正隆五年進士仕爲翰林直學士才

行兼備道陵所謂昔人君子者也子端早有重名大定十六年甲科文

采風流照映一時歷州縣用薦者供奉翰林承安中爲言事者所累謫鄭

州幕官未幾復應奉稍遷修撰卒官年四十七子端詩文有師法髙岀時

輩之右字畫學米元章其得意處頗能似之墨竹殆天機所到文湖州巳

下不論也平生愛天平黃華山水居相下十年自號黃華山主有集傳于

丗其殁也 道陵有詩悼之其引云王遵古朕之故人也乃子庭筠復以

才選直禁林者首尾十年今兹云亡玉堂東觀中無復斯人矣其家以遺

文來上㝷繹之乆良用愴然詩不録屏山故人外傳云子端出家子風流

藴藉冠冕一時爲人眉目如𦘕羙談𥬇俯仰可觀外視若簡貴人𥘉不敢

與接一見之後和氣津津溢於衡宇間又其折節下士如恐不及苟有可

取極口稱道之故人人恨相見之晩也子萬慶字禧伯詩筆字畫俱有父