Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/50

此页尚未校对


檀欒倒影硯波清注了黃庭譜鶴銘且喜過門無褦襶却憐涴壁有寧馨

劉賔客詩寧字平聲呼

    河隂道中二首

梨葉成隂杏子靑榴花相映可憐生林深不見人家住道上唯聞打麥聲

微行入麥去斜斜才過深林又幾家一色生紅三十里際山多少石榴花

   禮部閑閑趙公秉文

秉文字周臣滏陽人閑閑其自號也㓜頴悟讀書若夙習大定二十五年

進士應奉翰林文字上書論宰相胥持國當罷宗室守貞可大用又言獄

訟征伐國之大政自古未有君以爲可大臣以爲不可而可行者坐譏訕

免官未幾起爲同知岢嵐軍州事轉北京路轉運司度支判官承安五年

冬十月隂晦連日宰相萬公入對上顧謂萬公曰卿昨言天日晦冥亦猶

人君用人邪正不分者極有理趙秉文曩以言事降授聞其人有才藻工

書翰又且敢言朕非棄不用以北邊軍興姑試之耳泰和二年改戸部主事

翰林修撰岀爲寧邊州刺史二年改平定州治化清靜所去人思之貞祐

初中國仍歳𬒳兵公建言時事可行者三一遷都二導河三封建朝廷略