Page:Sibu Congkan2011-元好問-翰苑英華中州集-4-2.djvu/98

此页尚未校对


漢梁王苑古臺西秋思紛紛獨杖藜雲壓髙城鴈飛盡一聲寒角夕陽低

   劉治中濤

濤字及之夏津人明昌二年同進士用戸部尚書孫鐸薦入翰苑歷太原

運副汾州倅入爲太子賛善以彰德治中致仕㝷卒沁南節度康塘良輔

葬之林慮之寳嚴

    小雪

黃紬𬒳暖起還慵小雪經簷落旋空舊舘簿書寛半餉冷官庭戸滿西風

馬遭萁窘三山瘦人坐詩工五鬼窮安得東風囑桃李也敎春色到衰翁

    和德卿雪

南華香火是真依不學呼鷹雪打圍梁苑舊逰荒徑改頴濵新唱綵牋飛

春生東閤酣朝飲寒入西隣泣夜機夢寐扁舟釣江水重嗟白髮此心違

    井陘

寒壓歳峥嶸山隂日少晴敗眠鷄小梗勸坐火多情便靣堪長路牽頭破

老兵誰敎戀𦫵斗盡室此途行

    宿平遥集福寺