Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/126

此页尚未校对


子端庭掞字子文

  過太原贈髙天益 天益能作大字

遼海渺千里風塵今二毛心雖如筆正官不稱才髙筦庫非君事山林必

我曹相期老郷國拂石弄雲璈

  野菊     子貞

闘雞臺下秋風裏白白黃黃無數花日暮城南城北道半隨榛𣗥上樵車

  王汾州璹

璹字君玉太原人天眷二年進士弟珙器玉珦汝玉皇統九年同牓家丗

業醫有隂德聞里中甞有金蚕金馬之瑞君玉仕至汾陽軍節度使郷人

榮之號三桂王氏行尚書省左右司郎中仲澤其從孫也金馬在部⿰扌⿱彐𧰨 -- 掾

卿房迄今寳之

  㳺太寜寺

西山踏破萬層靑與客携壷上太寜泉石有情容避俗軒裳無術可逃形

雲榮屋角僧禪静露下松梢鶴夢醒明日却㝷塵境去曉猿啼月(⿱艹石)爲聽

  王元仲海岳樓同諸分賦 汝玉