Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/140

此页尚未校对


了翁之風人不以過云姪孫汝作正大末保山棚有功入守汝州力盡城

復䧟兵人欲降之不屈而死

    漫書

泠靣宜敎冷眼看只慙索米向長安隂崖何限枯松樹望見屏幃盡牡丹

   張户部翰

翰字林卿秀容人大定二十八年進士爲人有藴藉如素宦然累遷監察

御史翰林直學士貞祐𥘉户部侍郎車駕南渡出爲河平軍節度使召拜

户部尚書草創之際經費空竭雖米鹽細物皆𠋣之而辦予甞見於户曹

邠州一書生言時事相與詰難凢數十條率不思而對雖反復計度者亦

自不能到信通濟之良材也宣宗旦暮相之㑹卒年五十五弟翛字飛卿

承安五年進士同知河東北路兵馬都緫管事猶子天彛字仲常黃裳牓

登科子天任字西美近侍𡱈副使死於宋州之變

    贈石德固

西湖之月清無塵橘中之樂猶避秦向來所見止此耳渠亦豈是真知津

如君眼孔乃許大萬事付之塵甑堕兒能詩書又肯播着脚丗間看踏破