Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/152

此页尚未校对


    吊同年楊禮部之美

海内文章選人中道德師争敎衰病足不到鳯凰池

   李坊州芳

芳字執剛大興人承安二年進士歷乾坊兩州刺史同知都轉運使事爲

人敬賢下士欵曲周至聞人一善極口稱道士論以此歸之又精于吏事

累以廉能進秩正大末致仕殁於洛陽之難

    留别

禄食媿踰量智困念歸愚符竹恒爲累幸及引年𥘉驅馬國西門𥘉服返

田廬金閨富才彦絶足駃髙衢眷我謝朝蹟冠蓋寵歸途歸途豈不榮頋

瞻亦踟蹰煌煌丹山鳯覧德萃淸都行人得捿止老鶴靑天孤石樓俯淸

伊旁有野人居儻逢經過便山水足相娱

   劉鄠縣昂

昂字次霄濟南人承安五年進士調鄠縣令劉光甫曽爲同官稱次霄髙

愽學詩時有佳句云

    零口早行