Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/161

此页尚未校对


荷翻山雨僧䆫晩竹泛溪風客枕凉早晚𥘉平遂真隠遶陂閑牧石頭羊

   宋景蕭

景蕭字望之濟川族孫正大六年進士辟令秦安未赴遭亂望之於劉景

玄爲外兄故其詩頗𫉬沾丐甞有荒山銷盡古今魂之句詩家稱焉

    河隂望河朔感寓一首

南來邊報日駸駸思禹亭髙泪滿𬓛野燒爲誰留白草荒城空自隔踈林

鴈聲不断天連水山色無情古又今離合興亡只如此往年争識少陵心

    春雪用上官明之韻

啑啑春䖝閙撲䆫地爐茶鼎蚓聲長詩中有味淸於酒只欠冰梢數㸃

   李警院天翼

天翼字輔之固安人貞祐二年進士歷滎陽長社開封三縣令所在有治

聲遷右警廵使汴梁旣下僑寓𦕅城落薄失次無以爲資辟濟南漕司從

事方鑿圎枘了不與丗合衆口媒蘖竟罹非命輔之材具甚美且有志於

學與人交欵曲周宻乆而愈厚死之日天下識與不識皆爲流涕予謂天

道悠逺良不可知而天理之在人心者亦自不泯也