Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/2

此页尚未校对


中州巳集第六


  馮内翰璧一十五首 王 内翰若虚三十八首麻徴君九疇二十五首

  劉御史從益三十三首宋内翰九嘉一十一首雷御史淵二十九首

  李右司獻能二十首王右司渥一十一首 冀 都事禹錫二首

   馮内翰璧

璧字叔獻别字天粹承安二年進士歷州縣召入翰林再爲曹𭅺宣宗朝

屢以使⿰扌𭥍 -- 指鞠大獄權貴如歸德知府宿州緫帥聲𫝑熖熖朝廷知其跋扈

而不能摧伏者叔獻以法臨之毛髮不貸也㓜有重名就所長論之館閣

臺諌與賔客言乃其選也徒以小心奉法不畏強禦故屢以城旦書屈之

識者有用違其長之嘆興定末以同知集慶軍節度使事致仕居崧山龍

潭者十餘年諸生從之㳺與四方問遺者不絶賦詩飲酒放浪山水閒人

望以爲神仙焉山中多蘭毎中春作華山僧野客人持數本詣公以香韻

髙絶爲勝少劣則有罰謂之𨶜蘭所釀松醪東坡所謂歎幽姿之獨髙者

惟叔獻能盡之客有以京國名酒來與之校者味殊不能近正如深山草