Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/7

此页尚未校对


牧稅羈靷如雄對改容失筯駭疾震如猛士無譁攅槊俟嚴陣獨兩峰巍

然魁傑儼崇峻光輔岳柱天鬱爲中興鎮降生申與甫周室僨復振詩傳

配崧髙百丗磨不磷

    同希顔怪松

崧髙地氣靈花木競妍秀玉峰西南趾有松獨怪𨹟偃蹇如蟠螭奮迅如

攫獸葉勁須髯張皮古鱗甲皺菌蠢藤癭怒支離笻節瘦月上虬影揺風

度雨聲驟子落慰枯禪枝樛礙飛鼬盤根萬乗器平蓋千歳壽樵斤幸免

㝷厦匠矧肯搆龍化㑹有時天旱期汝救

   王内翰(⿱艹石)

(⿱艹石)虚字從之槀城人承安二年經義進士少日師其舅周德卿及劉正甫

得其論議爲多愽學強記誦古詩至萬餘首他文稱是善持論李屏山柸

酒間談辯鋒起時人莫能抗從之能以三數語窒之使噤不得語其爲名

流所推服𩔖此釋褐鄜州録事歷門山令入翰林自應奉轉直學士居冷

𡱈十五年崔立之變群小獻謟爲立起劫德碑以都堂命召從之從之外

(⿱艹石)遜辭而實欲以死守之時議偁焉北渡後居郷里癸夘三月東游與劉