Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/85

此页尚未校对


子玉刻意於詩五言其所長也如𥘉至華下云老雨梧桐夜孤燈蟋蟀秋

客同州云秋風留客館夜雨借僧氊詩人喜稱道之至有張五字之目集

號韋齋

    移河中

耕戰連年廢吾知有此行條山猶在眼渭水若爲情飽肉豺狼喜傾巢燕

雀驚西樓今夜月愁絶是空城

    秋夜

人與年華老愁兼節物𩀱髙風梧墮砌乆雨竹侵䆫客簟悲秋臥僧鍾數

夜撞更堪蓑𩯭影蕭䬃照寒釭

   馬編修天來

天來字雲章人止謂之元章介休人黃裳牓經義進士愽學多技能畫入

神品百年以來無岀其右者屏山常言天下辯士有三王仲澤馬元章純

甫其一也元章住太學十九年貧苦之極人所不能堪然其談𥬇自(⿱艹石)

大安𥘉調潁州司候靈壁簿召爲國史院編修官正大九年病殁於京師

年六十一劉紹宣有贈詩云波瀾口頰談玄駛土木形骸與丗違疇昔麻