Page:Sibu Congkan2012-元好問-翰苑英華中州集-4-3.djvu/86

此页尚未校对


鞋見天子只今道服勝朝衣盖實録也元章多作詩欲别出盧仝馬異之

外又多用俳體作譏刺語如云木偶衣冠休嚇我瓦伶口頰欲謾誰嚙骨

取肥屠肆狗哺糟得醉酒家猪如此之𩔖不得不謂之乏中和之氣至其

賦丹霞下寺竹云人天解種不秋草欲界獨爲無色花雪云夜來䆫外渾疑

月今日墻頭不見山末云先生睡起𮪍驢看太素一㳺非丗間龍門云白

含雲竇雪靑𥙷石門天則知詩者亦當以功揜過耳

    山中

靑林寂寂鳥関関畫岀風煙落照間脫却草鞋臨水坐野雲分我一邊閑

   張内翰本

本字敏之觀津人貞祐二年進士工於大篆及八分四十𡻕後學詩詩殊

有古意正大九年以翰林學士從曹王岀質客居燕京長春宫將十年後

㳺濟南病卒

    得王子正書

晨鵲何處來飛鳴向前除故人在天涯遺我尺素書爲言長相思夢寐同

所居所居亦靡他上論揖讓𥘉覺來獨愴然淡月留太虚蹇予臨末路丗