Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/17

此页尚未校对


氏祖大中國初登科節度全錦兩州父成𧨏字冝之張楫牓登科京兆路

統軍司判官舜卿在太學有賦聲宣宗初人有告宗室從坦殺人從坦字

履道一時賢將帥處猜嫌之地人以爲必死而不敢言其𡨚舜卿以太學

生上書大略謂從坦有將帥材方今人物無有出其右者臣一介書生無

用於丗願代從坦死留爲天子將兵書奏詔問汝與從坦交分厚𫆀舜卿

對臣知有從坦而從坦未甞識臣從坦𡨚人不敢言臣以死保之宣宗感

悟赦從坦授舜卿東平録事委行臺試驗宰相侯莘公與之語不契留數

月罷歸將渡河與排岸官紛競筐中搜得軍馬糧料名數及利害事目疑

其姦人之偵伺者繫歸德獄根勘適從坦至立命出之正大四年冬薄游

鳳翔德順州將愛申以書招舜卿舜卿欲往鳳翔緫管以敵兵勢甚張吾

城可恃德順不可守勸勿往舜卿曰愛申平生未甞識我一見爲知巳我

知德順不可守我往必死然以知巳故不得不死也乃舉行橐付族父明

之爲死别冐險而去旣至不數日受圍城中義兵七八千而巳州將假舜

卿鳳翔緫管判官守禦一以委之凡受攻百日食盡乃䧟軍中募生致之

不知所終時年五十三詔贈某官配食褒忠廟舜卿年少時過襄垣題詩