Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/20

此页尚未校对


廷怜其忠換相職後以相齊致仕汴京建行臺起爲左承相踰年得請歸

郷里二兄尚安徤郷人爲作三老圖薨謚安𥳑子公藥字元石昌武軍節

度副使致仕孫觀字彦國丗爲文章家曽孫厚之字茂弘承安二年進士

    中運使𭔃酒淸明日到以詩謝之

芳樽到日恰淸明似與嘉辰黙計程擬助林園延勝賞肯容桃李落繁英

老來官爵渾無味閑裏柸盤却有情見說使車臨岱麓儻能相過共飛觥

   張左相汝霖

汝霖字仲澤遼陽人家丗貴顯父浩字浩然以門資仕揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)歷中外遂𦫵端

揆進拜太師封南陽郡王五子仲澤平章政事莘國公汝爲字仲宣河北

東路轉運使汝翼仕不達皆進士也汝方字仲賢自號丹華老人汝猷宇

仲謀俱至宣徽使父子兄弟各有詩傳于丗王子端内翰太師之外孫其

淵源有自云

    春溪一首

黯黯春愁底處消小桃無語半含嬌東風不管前溪水暖緑溶溶拍畫橋

   劉右相長言