Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/22

此页尚未校对


戲𥬇之間亦何得𭰹責丗徒知軾之詩文人不可及臣觀其論天下事實

經濟之良才求之古人陸贄而下未見其比陛下無信小說傳聞而忽賢

臣之言明日録軾奏議上之詔國子監刋行自號忘言居士有集傳于丗

三子辨才武廟署令善才工部尚書楚才中書令四孫鈞鉉鏞鑄

    史完從事日感懷

不學知章乞鑑湖不隨老阮醉黃壚試從麟閣諸賢問肯屑蘭臺小史無

一戰得侯輸妄尉長身奉粟媿侏儒禁城鍾定燈花落坐拊塵編惜壯圖

   張平章萬公

萬公字良輔東阿人正隆二年進士仕長山令有惠政人爲立祠入爲右

司貟外𭅺太師淄王愛之許以宰相器明昌初累遷御史中丞以言事忤

旨除彰國軍節度使召爲大興尹拜叅知政事以母老丐歸養出判東平

河中濟南丁内艱起復擢平章政事封壽國公爲相知大體有敦厖耆艾

之目旣致政而眷顧未衰復起判濟南安撫山東便冝行事未幾得請薨

於家謚文貞繪像衍慶宫配享章宗廟廷

    戊戌二月中旬登稷山清榭