Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/27

此页尚未校对


鼎字和之代州繁畤人父持國大定中爲太子司藏有功母后家章宗即

位擢拜尚書右丞和之大定二十八年進士至寧𥘉都城受兵由戸部尚

書叅知政事宣宗即位除泰定軍節度使不赴改判大興貞祐二年拜尚

書右丞車駕南渡出爲汾陽軍節度使移知平陽權河東南路宣撫使四

年授樞宻副使權右丞兼職如故五年正月朝京師進平章政事封莘國

公行臺関中未幾兼左副元帥明年以温國公致政進封英行臺衛州以

病薨於位雷希顔爲作神道碑云黄覇爲良吏稱首及爲丞相與張敞論

列功名大减王允當漢祀之衰計誅董卓近古社稷臣然不赦凉州人旋

致傕汜之禍蕭俛之淸介崔植之論議皆足爲唐名臣而俛議銷兵植餓

朱克融輩不𢌿一官遂再亂河朔彼或量不足或才略有所窮權不足以

濟事智不足以知時故也以姚崇之賢惟其不知道未免爲捄時之相其

他可知也國家有通明相曰英國胥公尚兼數公之長予謂希顔此論似

渉過差至于爲國朝名相以度量雄天下則在公爲無媿矣在長安日乞

致仕表云興造功業方聖主有爲之時表裏山河豈愚臣養病之地送弟

有之云丗事正須髙着眼官途休厭少伭頭他文𩔖此弟恒常之子嗣祖