Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/30

此页尚未校对


牝雞一啄血波流天下何縁不姓周今日阿婆心力盡乾陵秃似老僧頭

 狀元

   鄭内翰子聃

子聃字景純大定人少日有賦聲時輩莫與爲敵天德三年弟三人登科

士論仍以爲屈而海陵不之許也正隆二年詔景純再試擇能賦者八人

先以題付之以困景純且將視其中與否罪賞之御題天賜勇智正萬邦海陵謂侍臣漢髙祖諱

不避之可乎乃改作萬國及開卷景純果弟一人楊伯仁張汝霖中選劉幾綦戩李師

顔輩皆被黜海陵終不以景純爲工與被黜者兩罷之趙獻之賀啓云丹

桂一枝不失舊物靑錢萬選無媿古人其爲名流所稱道如此累官吏部

侍郎改侍講學士卒其賦酴醿有玉斧無人解修月珠裙有意欲留仙之

句甚爲詩家所稱

    即事

一錢不直程衞尉五斗解酲劉伯倫讀罷離騷解衣卧門前花柳自争春

   孟内翰宗獻

宗獻字友之開封人大定三年郷府省御四試皆弟一供奉翰林曹王府