Page:Sibu Congkan2013-元好問-翰苑英華中州集-4-4.djvu/34

此页尚未校对


餘年家門肅睦人無閒言率勵子弟不知爲驕侈雖處冨貴與素士無異

平生無泛交無私謁慎勤周宻動循禮法居無怠容口無俚言身無徑行

雖古君子無以加故天下言家法者唯張氏爲弟一言禮學言文章言德

行之純俻者亦唯張氏之歸有集三十卷傳於家敬甫賦燕云王氏烏农巷盧家白玉堂寒食云

𩛿粥雞毬留故事風花鸎柳閙春城中秋云露凝灝氣霑瑶席雲近淸光護桂宫此𩔖甚多也

    六月二十九日北官朝回

踈柳衰荷又一時淸波飛葉夢靈芝年年踏盡溪邊路不覺吴霜㸃鬢絲

    酬郭光秀才

疇昔君來事巳暌豈知今我又覊栖波臣儻不辤𦫵斗鵠𡖉終當遇魯雞

    題子端雪溪小隱圗

出處皆天豈自由仙摽終合冠鰲頭不妨貌取黃華景時向鈴齋作卧游

   張内翰檝

檝字巨濟先丗泰州長春人有官於山隂者遂占籍焉曽祖頥宗銀靑榮

禄大夫祖惠懷逺大將軍父天白SKchar縣簿巨濟明昌五年詞賦弟一人仕

至鎭戎州刺史爲人有藴藉善談論文賦詩筆截然有律度時人甚愛重