Page:Sibu Congkan2016-蘇天爵-國朝文類-20-01.djvu/11

此页尚未校对


  數内

 國朝文𩔖見行修補擬合委令師儒之官較

  勘明白事爲便益奉此除巳委令本院

  山長方貟同儒士葉森将刋寫差訛字

  様比對較勘明白修理完備印造起解

  外至正元年十一月二十二日准本司

  提舉黃奉政關伏見仐

  中書省蘇參議昨任

 奎章閣授經郎編集

 國朝文𩔖一部已蒙