Page:Sibu Congkan2017-蘇天爵-國朝文類-20-02.djvu/27

此页尚未校对


虞集爲之賦詩曰

翼翼新堂有閫有房夫人來居旣安旣舒旣好旣

寜載燠載清言䦱于門以冩我誠有齊其馬有伉

其軒爲子來者允貴且賢貴容舒遲賢有令儀爾

因爾宗先君之思翕爾兄弟具于嘉㫖我飲我食

先君之子詩言柔温禮言著存我撫我惠先君之

孫樂哉誰氏維周壽母疇克致兹周南仲子君子

善頌文則多有又永歌之以導燕喜

  萬户張公廟堂詩     虞集

大德辛丑昭勇大將軍河南征行萬户鎭通州張